Statut Stowarzyszenia "Fan Club Barça Polska"


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Fan Club Barça Polska", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Jako skrót nazwy Stowarzyszenia przyjmuje się "FCB Polska".
 3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązane w celu propagowania klubu piłkarskiego F.C. Barcelona, konsolidacji jego kibiców, upowszechniania wiedzy na temat miasta Barcelona oraz regionu Katalonia, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia są Żory. Terenem działania jest obszar Europy.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków.

 


Rozdział II
Cele i środki

 

 1. Celami stowarzyszenia są:
  1. propagowanie informacji dotyczących klubu piłkarskiego F.C. Barcelona, jego tradycji i historii,
  2. propagowanie historii, tradycji i kultury regionu Katalonia oraz jego mieszkańców,
  3. działanie na rzecz konsolidacji polskich kibiców zespołu F.C. Barcelona.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
  1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wyjazdów na mecze oraz innych imprez,
  2. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
  3. prowadzenie witryny internetowej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 2. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz każdy cudzoziemiec.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia wydanej po złożeniu przez chętnego pisemnej lub elektronicznej deklaracji.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, która przyczyni się do rozwoju Stowarzyszenia, pomagając mu finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.
 6. Członkiem wspierającym staje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia wydanej po złożeniu przez chętnego pisemnej lub elektronicznej deklaracji.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i działania Stowarzyszenia lub przyczyniła się do propagowania w Polsce wizerunku FC Barcelony i promowanych przez nią wartości.
 8. Kandydatów na członków honorowych wysuwają członkowie Stowarzyszenia w liczbie przynajmniej 50. Członków honorowych ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.
 9. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia jest mniejsza, niż 50 osób, kandydata na członka honorowego wysunąć może 3 członków zarządu Stowarzyszenia. Decyzja o nadaniu honorowego członkostwa musi być wtedy podjęta przez zarząd jednogłośnie.
 10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w konferencjach, prelekcjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. działać na rzecz Stowarzyszenia i wspierać je w realizacji statutowych celów,
  2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie.
 12. Członkowie wspierający i honorowi mają takie prawa i obowiązki, jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. Mogą oni brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia w charakterze osób zaproszonych, gdzie dysponują głosem doradczym.
 13. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
  1. pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
  2. decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
  3. śmierci członka,
  4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Zarząd może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa jednogłośną decyzją, gdy członek:
  1. nie przestrzega statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. nie bierze czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. nie opłaca składek członkowskich,
  4. został pozbawiony praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
  5. działa na szkodę Stowarzyszenia.
 16. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia dotyczącej wykluczenia ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Wszystkie wybieralne władze stowarzyszenia pełnią swą kadencję przez 2 lata. 
 3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganego Statutem quorum na Walnym Zgromadzeniu Członków zwoływane jest kolejne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad, które będzie zdolne do skutecznego podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Termin kolejnego Zgromadzenia może być podany w treści zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków. 
 6. W Walnym zgromadzeniu członków uczestniczą:
  1. członkowie zwyczajni - posiadają oni głos stanowiący,
  2. członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście - posiadają oni głos doradczy.
 7. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok. Zarząd podaje miejsce i termin obrad do wiadomości wszystkich na przynajmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem. 
 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym terminie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej 3/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 11. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków:
  1. nakreślanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. uchwalanie regulaminu Zarządu,
  5. uchwalanie budżetu stowarzyszenia,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie wniosków złożonych przez władze lub członków Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
  11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
 13. Zarząd sprawuje władzę zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków. 
 14. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w którego skład wchodzą:
  1. prezes,
  2. jeden zastępca,
  3. członkowie zarządu.
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 16. Kompetencje Zarządu:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  2. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu jego majątku,
  4. sporządzanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia,
  5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  6. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 17. Komisja Rewizyjna powoływana jest w celu sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
 18. Kontrola działalności Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
 19. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. jeden członek.
 20. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków i sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  4. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
 21. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Osobą powołaną w drodze kooptacji nie może być osoba, która nie uzyskała mandatu członka władz Stowarzyszenia w związku z przeprowadzonym głosowaniem na Walnym Zgromadzeniu Członków przeprowadzonym w okresie pięciu lat poprzedzających kooptację.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności statutowej,
  4. dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Środki składające się na majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganego quorum na Walnym Zgromadzeniu Członków zwoływane jest kolejne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad, które będzie zdolne do skutecznego podejmowania uchwał o zmianie Statutu kwalifikowaną większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Przepis Rozdziału IV pkt 4 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.